نیکلا و دیوید رز

عروسی فوق العاده در آنتالیا

از تمام تیم تشکر میکنم . ما یک روز عروسی فوق العاده ای داشتیم . همه چیز بسیار زیبا بود و تمام آرزوهامون عملی شده بود .
بیش از این خواسته ای نداشتیم . به شدت پیشنهاد میکنیم . با بهترین آرزوها