ازدواج مدنی در ساحل آنتالیا

برای عروسی رسمی درسواحل آنتالیا با ما تما س بگیرید

آیا تفاوت سنی ازدواج را نابود میکند؟

کارشناسان از مردانی که سن بالایی دارند و ترجیح میدهند تا حد ممکن با زنانی که از آنها سن کمتری دارند ازدواج کنند

در مورد چگونگی کیفیت ازدواج سوال کرده اند اینکه دوام یافتن یا دوام نیافتن این ازدواج را سوال کردند که چه اتفاقی می افتد و چه کاری باید انجام داد. این هم پاسخ ها

در ازدواج، زمانی که مرد از نظر سنی بزرگتر از زن است آیا ازدواج ادامه می یابد.

ممکن است تفاوت سنی بین زوجین در سالهای اول ازدواج بین مردان و زنان یک مشکل و سد اساسی ایجاد نکند.

بخاطر اینمه وقتی زن و مرد عاشق میشوند چشمشان چیز دیگری نمیبیند، ممکن است ندانند چه نوع مشکلی که در آینده بوجود می آیند.

به عدم وجود مشکلاتی در رابطه بخاطر تفاوت سنی بزرگ بینشان فکر میکنند،بخاطر اینکه عاشقند و به چیز دیگری توجه نمیکنند.

با این حال، عشق یک احساس است که با درد دوست داشتن همراه است وبا این حال در دل ما پرستش می شود. عشق یک شوخی ویژه و زیبا است که مغز ما به بدن ما ارائه می دهد و برای همیشه طول دوام یافتنش سخت است.

اگر این نوع ازدواجها دوام میابند چگونه دوام میابند؟

وقتی که هیجان اولیه به اتمام میرسد همچنان که حقیقت طبیعت انسانی است، هنگامی است که احساسات خودخواهانه شروع به ظهور می کننداینکه چگونه زوج ها به یکدیگر نزدیک می شوند مهم است.

چرا که در این مرحله دوام یافتن یا نیافتن زندگی متاهلی برای هر دو طرف براساس نیازهای بیولوژیکی نیست بلکه براساس سطح بلوغ روانشناختی است. اگر هر دو طرف ضرر و زیان تفاوت سنی را بپذیرند،در زمان مورد نیاز فداکاری خواهند کرد زندگی متاهلی تنها در اینصورت میتواند ادامه یابد.

چیزی که باعث دوام یافتن زندگی متاهلی میشود ظرفیت های انطباق هر دو طرف با تقاوت سنیشان است.

آیا این نوع زندگی متاهلی به پایان میرسد اگر پایان می یابد چه مدت بعد ؟

عروسی ایرانی در آنتالیا

تفاوت نسلها و فردیت هنگامی که در پیش زمینه مطرح است، رضایت معنوی مورد انتظار از زندگی متاهلی ، ارتباطات بین مرد مسن و زن جوان خیلی هم امکانپذیر نخواهد بود.

از تفاوت نسلی هم که ناشی شده باشد متفاوت بودن نحوه تربیت و رشد هریک ، منجر به تفاوت در دیدگاههای آنها خواهد بود.

وقتی که آنها صاحب فرزند میشوند هریک با طرز تفکر خود میخواهند او را تربیت کنند و در این نقطه تفاوتهای فکری به میان میآیند. درحالی که مرد مسنتر میشود بخاطر کاهش توانمندیهای فیزیکیش زندگی آرامشبخش تری میخواهند ولی زن میتواند زندگی اجتماعی تری بخواهد.

مرد در مورد اینکه بعد از مدتی توانایی جنسی اش کاهش خواهد یافت یا از طرف همسرش جذابیت کافی را نخواهد داشت میتواند به فکر فرو رود.

این ایده که در مرد ترس از شکست نامیده میشود،ممکن است موجب اضطراب عملکرد شود.

در اصل وقتی بررسی میشود وجود هم تفاوت نسلی هم احساسات با مرکزیت فردی ، در این نوع ازدواجها زوجها زوج ها در سازگاری با یکدیگر دچار مشکل می شوند و در طول زمان بیگانه میشوند.

در نتیجه تمام اینها یا در یک خانه مشترک زندگی جدا از هم پیش میبرند یا طلاق میگیرند. گاهی اوقات طرفینی که نمیتوانند شادمانی را در زندگی مشترکشان بیابند، همسرانشان را فریب می دهند.

انتظارات چه هستند و چه باید باشند و چه باید نباشند

هر شخص دارای شخصیت متفاوت، سطح تحصیلی و دیدگاه در زندگی است.

برای اینکه تفاوت ها در آینده مشکل ایجاد نکنند، پذیرش یکدیگر همانگونه که هستند از سوی طرفین و عدم تلاش برای تغییر یکدیگر ضروریست.

آنچه در ازدواج مهم است بیشتر بودن جوانب مثبت شباهتهاست .درهفتاد تا هشتاد درصد روابط زوجین آنها اگر یک هارمونی اولیه یافته باشند و بتوانند مشکلات احتمالی که در آینده ممکن است بروز کنندرا پذیرش نمایند ، میتوانند ازدواج کنند.

اگر این نوع ازدواج انجام گیرد انجام دادن و یا انجام ندادن چه مواردی ضرورت دارد

برای این که ارتباط یکنواخت و خسته کننده نشود ازدواج باید به عنوان گل زندگی در نظر گرفته شود و باید دائما تغذیه شود.

برای یک همراهی سالم و شاد زوجها باید نقاط مشترکشان را یافته و آنها را برجسته کنند.

برای ایجاد و بهبود دوستی زندگی یعنی دوستی همراه و هم تیمی و همچنین هر دو طرف نیز ازلذت های مشترکی که درانواع شاخه های هنر و ورزش یافت می شود ضروری است اینها حامیان زندگی متاهلی هستند.

زوج هایی که بدلیل تفاوت سنی تا حد ممکن برقراری ارتباطات وهمدلی و به اشتراک گذاری را می دانند زندگی متاهلی آنها میتواند به طول بیانجامد.

زوج هایی که به خوبی ارتباط برقرار می کنند می توانند خواسته ها و آرزو ها و کمبودهای یکدیگر رابیایند.

مثالهای تلاش برای ایجاد همدلی درزندگی متاهلی بهبود از طریق عادت به نگاه کردن به مسائل را از طریق دریچه های زیادی با تلاش برای ایجاد همدلی در ازدواج اجازه می دهد تا زوج ها به یک نگرش ترمیمی و فداکارانه برسند.

خوشحال یودن نباید یک هدف باشد چرا که رسیدن به شادی یک سفر طولانی است.

اختلاف سنی ایده آل بین مردان و زنان چیست؟

بیشتر بودن سن مرد از زن انتخابی است که از سوی هر دو طرف ترجیح داده میشود. تحقیقات انجام شده نشان میدهد برای یک همبستگی و همراهی شادمانه مرد باید پنج تا شش سال بزرگتر از زن باشد.

این تفاوت سنی مابین زوجین ماکسیم ده سال میتواند باشد فقط اینکه با بیشتر از ده سال شدن تفاوت سنی ، اختلافات در روابط میتوانند ایجاد شوندو این از سوی جامعه نیز این ازتباطات از دید متفاوتی شروع به مشاهده شدن میکند.

در ازدواجها دو نفر مختلف در یک زندگی جمع و متحد شده و یک زندگی را به اشتراک گذاشتن ایجاد یک طرح بسیار دشوار است، اما اختلاف سن بین زوجین یا ایجاد مانع و سد وضعیت را بسیار دشوارتر می کند.

این تفاوت سن ممکن است در طول زمان به رابطه پدر و دختر شباهت داشته باشد.در این ارتباط مرد همچون پدر به عنوان کسی که همیشه میدهد و زن همانند کودک خانه که همواره دریافت میکند میباشند.

کدامیک دشوارتر است، بیشتربودن سن زن یا مرد.

آیا ارتباطات این دو مشکلاتی دارد، اگرمشکلاتی وجود داشته باشند، اینها چه هستند

چه زن باشد و چه مرد انتظارات فرد جوان از زندگی و رابطه متفاوت میباشندهرچه سن بالاتر میرود خواسته هاو انتظارات نیز متفاوت میشوند.

هنگامی که خواسته ها متفاوت است، برای هر دو طرف سخت است که این روابط را با راه سالم حفظ کند. این همانند نگاه کردن دو نفر از یک پنجره با نگاهی متفاوت به چیزهای یکسان است.

وقتی افراد با اختلاف نسلی با هم متحد شوند، مشکلات نیز اجتناب ناپذیر می شوند.

وقتی که یک زن بیست و پنج ساله و یک مرد پنجاه ساله با هم یک زندگی مشترک آغاز میکنند، در یک نقطه معین فرستایش ها آغاز میشوند.

در حالیکه زن جوان مایل به سفراست تا از آن لذت ببرد و سبک زندگی فعال تر را حفظ کند، مرد در خانه نشستن و کتاب هواندن با تماشای تلویزیون را میتواند بخواهد.

به دلیل تفاوت سنی مرد که او چیزهای زیادی را دیده و تجارب بسیاری را کسب کرده است میتواند یک زندگی ساکت تر بخواهد زن نیز یک زندگی با فعالیت بیشتر را ترجیج میدهد.

در حقیقت، هر دو طرف می خواهند طبیعت خود را بپذیرند و زندگی کنند . در این شرایط، برای آنها سازگار با یکدیگرمیتواند بسیارسخت باشد.

ازدواج سالم قویترین دینامیک جامعه است بنابراین، برای یک زندگی موفق و منظم و سالم، با روابط طولانی مدت داشتن نباید از حمایت روانشناختی جلوگیری کند.

کارشناسانی که می گویند نیازها و انتظارات روان در تمام سنین متفاوت است، توضیح می دهند که سن روانشناختی در ازدواج مهم است.

یک درک گسترده از ازدواج در کشور ما وجود دارد که مردان بیش از چندین سال بزرگتر از فردی هستند که ازدواج می کنند. در حالی که برای عده ای تفاوت سنی یک تا دوسال است برای عده ای دیگرمیتواند هشت تا ده سال باشد. کارشناسان بر "روانشناسی ازدواج" که بیولوژیکی نیست نه بلکه برسن روان شناسی تاکید دارند.

کارشناشان میگویند سن بیولوژیکی ویژگی های روحی افرادی که ازدواج می کند، را مشخص نمیکند بلکه تربیت، آموزش، خانواده و غیره معین میکنند. بنابراین، سن بیولوژیکی افرادی که در حال ازدواج هستند مهم نیست، اما سن روانی آنها تعیین کننده است.

ممکن است زوجین هم سن باشند اما یکی از همسران یک شخصیت کودکانه داشته باشد و شخص دیگری دارای شخصیت بالغ است.

در جامعه ما همراه با سن مردم در مورد اهمیت نوع تربیت و به بلوغ رسیدن آنها یک اعتقاد وجود دارد. این اعتقاد نه به تمامی درست است و نه تماما نادرست.

با بالا رفتن سن به طور کلی می توان گفت که فرد بالغ می شود، اما "رشد" همیشه سبب بلوغ روانی نمی شود. در ازدواج معمولا ترجیح داده میشود که مرد بزرگتر از زن باشد.

علت این مورد، تفکر درباره اهمیت هم زیست شناسی مردان و زنان هم بالغ تر بودن مرد از نظر روان شناختی در زندگی متاهلی است .

بر این اساس، زنان به طور غریزی محافظت و مالکیت می کنند؛ مردان نیزحفاظت را می خواهند. مردی که بزرگتر از زن است، این نوع رابطه را راحت تر پیش میبرد.

اختلاف سن ایده آل در ازدواج این است که یا تفاوت سنی کم باشد یا مرد دست کم چهاریا پنج سال بزرگتر باشد. از آنجا که نیازهای روانشناختی و انتظارات در تمام سنین، متفاوت هستند. با بیشتر شدن تفاوت سنی تفاوت در نیازهای روانی و انتظارات بیشتر شده و این وضعیت هارمونی ازدواج را میتواند به هم زند. در اصل زوجهایی که قرار است ازدواج کنند بعد از دسترسی به بلوغ روانشناختی مرتبط با ازدواج، اختلاف سن بین آنها دیگر بسیار مهم نخواهد بود.

تفاوت ها را بپذیرید جنبه های مشترک خود را ارتقا دهید

برای زوج هایی که آماده ازدواج می شوند برای اینکه تفاوت بین فرهنگ، تحصیلات، سن، چشم انداز زندگی و وضعیت اقتصادی موجب بروز مشکالت در آینده نشوند، بایدیکدیگر را همانگونه که هستند بپذیزند وبه جای تفاوتها نقاط مشترک را در اولویت قرار دهند.

عروسی پارسی در آنتالیا

چرا که در انتخاب همسر ،یافتن فردی که صد در صد با او هماهنگ باشد غیر ممکن نیست.

در موضوعاتی که در بالا در باره آنها بحث کردیم در مورد زوجهایی که با هم هماهنگی دارند نیز در صورتی که ماده به ماده انها را بررسی خواهیم دید از هم متفاوت خواهند بود.

او صد صد قطارپیداکردن یک نفر برای خود را برای ازدواج را از دست می دهد. مهم است که شباهت ها بیشتر باشد. همانطور که قبلا ذکر شد، اگر 70 تا 80 درصد افراد هماهنگ باشند، در مورد ازدواج می تواند تصمیم گیری شود.

فقط دو طرف باید توافق کنند که تفاوت در بلند مدت مشکل ساز نخواهد بود.

ازدواج به این معنی نیست که دو نفر که عاشق یکدیگرند جمع شوند؛ رفتن به یک سفر طولانی است و تفاوت در این سفر، در برخی مواقع سازش است. به طور خلاصه، افرادی که ازدواج خواهند کرد قادر به تکمیل یکدیگر خواهند بود، آنچه مهم است این است. "

حتی اگر عصر عشق نباشد، چیزهایی وجود دارد که باید زوج هایی که ازدواج کرده اند در نظر بگیرند.

البته تفاوت سن زن و شوهر برای مردا و زن متفاوت است. زنان از مردان جوان می ترسند که به دلیل شدت آنها زندگی می کنند از آنجا که زنان به شدت از ترس اینکه مبادا توسط مردان جوان رها شوند، زندگی می کنند، از این روابط دور می شوند. مردان این نگرانی را ندارند.

ترس بزرگ آنها ناتوانی جنسی است. نگرانی در مورد دیگر جذاب نبودن برای زنان جوان تر می تواند بسیاری از مردان را به ترس و افسردگی هدایت کند. ازدواج این نگرانی را به پایان نمی رساند.

کارشناسان گزارش می کنند که اختلاف سن نباید بیشتر از ده سال باشد.

جنبه های اختلاف سنی چیست؟

زوجهایی که بین آنها تفاوت سنی پانزده تا بیست سال وجود دارد بطور کلی هر کدام در فرهنگهای متفاوت رشد کرده اند. به دلیل متفاوت بودن سبک تربیت و رشد آنها دیدگاه آنها به زندگی متفاوب میباشد. این مورد حتی اگر خودشان را خیلی تحت تاثیر قرار ندهد بعد از بذنیا آمدن بچه رابطه میتواند به بن بست برسد.

چرا که هریک کودک رانسبت به فرهنگ خود میخواهد تربیت کند لذا اختلاف نظر می تواند بوجود آید.

موضوع مهم دیگر اینکه به دلیل اختلاف سنشان، آنها به طور کلی ازنظر راه فکر کردن جداگانه هستند. این واقعا طبیعی است.

یک مرد هفتاد ساله ممکن است به آرامی در مورد مرگ فکر کند در حالی که یک زن پنجاه و پنج ساله می تواند خود را در بهار زندگی احساس کند.

به عنوان یک وضعیت منفی دیگر: کندتر شدن فعالیت بدنی فرد مسن تر است

یک فرد پنجاه ساله در حالی که در خانه اش صرف زمان صلح آمیز و آرام میخواهد فردی که هنوز سی و پنج ساله است ممکن است مایل به لذت بردن درخارج ازخانه باشد. این مورد ممکن است باعث شود که زوج جوان شروع به جستجوی شادی در خارج از خانه کند.

زندگی جنسی معیار نیست. بنا به نظر کارشناسان ، این زوج ها از لحاظ جنسیتی مشکلات عمده ای را تجربه نمی کنند. چرا که در حالی که زنان زیادی، خوشحال میشوند که مردی که همیشه به دنبال رابطه جنسی است در اطرافشان نباشد ، مردان از کسب تجربیات جدید با زنان جوان میتوانند لذت ببرند.

به عنوان موضوعی که نیازمند دقت جدی زوجین میباشد عدم تبدیل این رابطه به رابطه مادر- پسر و یا پدر- دختر میباشد.

در حالی که مرد جوان از یک نقطه به بعد نمی خواهد مسئولیت را تحمل کند زن حتی در کوچکترین مسائل نیاز به مشورت با شوهرش را احساس میکند.

کارشناسان در این مورد توصیه می کنند که زندگی خود را در یک تعادل قرار دهند و نسبت به یکدیگر درک و فهم بیشتری داشته باشند.

معمولا، ما فکر می کنیم که زوج ها با تفاوت های سنی بزرگ فقط در میان جامعه یا افراد مشهور وجود دارند؛ اما این درست نیست علاوه بر این، این روابط در میان خانواده و دوستان زوج ترجیح داده نمی شود، به خصوص اگر زن مسن تر باشد.

زن چهل و پنج و مرد بیست و پنج

اگر برعکس بود، آیا هنوز هم همینطور فکر میکردید؟ یعنی مرد چهل و پنج و زن بیست و پنج باشد.واقعیت این است که در هر دو حالت تفاوت سنی ، بیست سال است. با این حال، این مورد به همان شکلی نیست که آن را از منظر جامعه و فرهنگ ارزیابی کرده ایم.

در ازدواج وقتی که زنان از نظر سنی بزرگتر از مردان هستند زوج ها معمولا کوچک دیده می شود.

این بدان معنا نیست که چند زوج به تعداد کم وجود دارد که از این طریق ازدواج می کنند. اما واقعیت این است که جامعه حتی اگر تفاوت سن ما زیاد هم باشد ، روابطی که در آن مرد از نظر سنی بزرگتر است را همانند روابطی که در آنها زن از نظر سنی بزرگتر است را یکسان نمی بیند.

با دیدن یک زوج که در آن زن از نظر سنی بزرگتر باشد، سوالها و زمزمه ها همان لحظه شروع میشود . از طرف دیگروقتی یک «بالغ» همسر جوان خود را معرفی می کند، تمام دوستان و خانواده اش پیروزی مرد را جشن می گیرند

او می خواهد مثل او باشد و رفتار مشابهی داشته باشد. یک زن اگر یک مرد جوانتر از خودش را به خانه بیاورد، دوستانش با حسودی به او نگاه میکنند این درست است اما پذیرش این زندگی متاهلی سخت تر خواهد بود.

ارتباط یک مرد با یک زن جوانتر از او معمولتر است.

یک تحقیق انگلیسی ازدواجهایی که در آنها مردان شش تا ده سال بزرگتر باشند

چهارده درصد،و ازدواجهایی که مرد از همسرش ده سال دیگر بزرگتر است

تنها تا سه و دو دهم درصد را شامل میشود.

شخصیت های زوجهایی که زنان از نظر سنی بزرگتر از شوهرانشان هستند

اکنون در مورد یکی از دو گزینه ای که زشت تر به نظر می آید کمی صحبت کنیم.

احتمالا " مردم چه می گویند" با شرم هر دو تصمیم می گیرند که ازدواج خود را اعلام نکنند،باهم در ببین مردم رفتن و دربین آنها دیده شدن را رد میکنند.

اگر تصمیم می گیرند به عزیزانشان بگویید ممکن است مجبور باشند فشارناشی از طرف همکاران هر دو طرف ،دوستان و اعضای خانواده را تحمل کنند.

این ممکن است بر استقامت و قدرت پایداری زوج در قرارهای خود تأثیر بگذارد.

اپراتور عروسی ایرانی در آنتالیا

ترس، ناامنی، حسادت در زوجها شایع است. برای مثال، رقابت با زنان جوان ممکن است به حسادت مزمن و پاتولوژیک تبدیل شود. این مورد ممکن است در قالب مناقشات، اختلاف نظر و مبارزه در وسط خیابان نیز باشد.

در زوجها لازم است که علت این تفاوت سنی بزرگ را بررسی کنیم. زنان اغلب معتقدند اگر آنها جوانتر به نظر آیند، خوشحالتر خواهند شد، اما لازم نیست که اینگونه باشند.بله، یک چیز خوب است که یک زن از تصویر ظاهرش راضی باشدبه این ترتیب، او اعتماد به نفس خود را افزایش می دهد و احساس تازگی می کند. اما این می تواند در آغاز تمام روابط عاشقانه رخ دهد.

شخصیت های زوج هایی که در آنها سن مردان بیشتراز زنان هستند

دربین زوجها بدلیل بیشتر بودن زوجهایی که در آنها سن مردان از زنان بزرگتر است، احتمالا می توانیم فکر کنیم که نمی توانیم این گروه را بررسی کنیم، زیرا تنوع در این گروه خیلی زیاد است. با این حال، برخی از روند های رایج دیده می شود.

در یک دوره مشخص زندگی به خصوص پس از سن پنجاه سالگی ،مردان شروع به احساس پیری می کنند برای احساس دوباره جوانی راههایی را آغاز میکنند شروع به ورزش کردن، تراشیدن ریششان، پوشیدن لباس هایی که آنها را جوانتر نشان میدهد و بعضی وقتها هم اتفاق می افتد که دوست دختر خیلی جوانتر از خودشان انتخاب کرده باشند.

در این وضعیت، جامعه نیت زنان، نه مردان را به اشتباه تحلیل می کند. از آنجا که جامعه بر این باور است که زن به خاطر منافع با مردان همراه میشود نه برای عشق واقعی.

همانظور که دیده اید در هر دو وضعیت برداشت اشتباه از نقش زنان بیشتر از نقش مردان انجام میگیرد. اگر ما تعصبات را کنار بگذاریم ،شاید سن ،نژادش، دین ویا وضعیت اجتماعیش هرچه که باشد میتوانیم شروع به پذیرش هر زوج کنیم.

https://fa.weddingcityantalya.com/

اشتراک گذاری Facebook Twitter E-Mail Whatsapp